អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយសាធារណះ និងអភិបាលកិច្ចល្អ - Arvakas Jobs

អាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅអាល្លឺម៉ង់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយសាធារណះ និងអភិបាលកិច្ចល្អ

The DAAD Helmut-Schmidt-Programme (known as Public Policy and Good Governance) supports future leaders from developing countries (see list of countries), who want to promote democracy and social justice in their home countries. The programme, which is funded by the German Federal Foreign Office, offers the chance to acquire a Master’s degree in Master programmes of particular relevance for the social, political and economic development in the students’ countries of origin. In the light of the principles of Good Governance, highly qualified graduates with a first academic degree are being educated in political science, law, economics and administration and prepared for future leading positions in their home countries.

Learn More: https://www2.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/ausschreibung_helmut-schmidt-programm_en.pdf

Related Posts