កម្មវិធីប្រកួតថតវីដេអូខ្លី ប្រធានបទ៖ "ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ" - Arvakas Jobs

កម្មវិធីប្រកួតថតវីដេអូខ្លី ប្រធានបទ៖ “ស្ត្រីនិងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ”

ចូលរួមប្រកួតវីដេអូខ្លីលើប្រធានបទ «ស្ត្រី និងយុវជនក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំ» ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងជំរុញការពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់ បញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយជុំវិញប្រធានបទខាងលើ។ ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុច bit.ly/VC3DDD ឬ ស្កេន (Scan) តាម QR កូដ នៅក្នុងរូបខាងក្រោម😁ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងកម្មវិធីនេះ សូមទាក់ទងលោក សូរ ចិន្តា តាមលេខទូរស័ព្ទ ០១០​ ៩៩៨ ៩៤៤

Let’s join with us a short video competition on the theme of “Women and Youth in Leadership” to improve your public awareness and build your discussions skill related to the topic. For more details, please kindly click this link bit.ly/VC3DDD or scan QR code😁. And if you have any question, please contact Mr. So Chenda (010 998 944).